c1-64×64-2

Bát hương bà Cô ông Mãnh đặt bên nào, kê như thế cho đúng?